คุณ พงศ์ธร ทับทอง
Tel.-   084-539-8484
      -    084-688-8862
      -   02-520-4887

บริษัท เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น จำกัด
บริการสรรหาบุคคลากรฝ่ายผลิต
เข้าทำงานประจำโรงงาน
 

สาขาอมตะนคร
สาขาสระบุรี
สาขาลำลูกกา
สาขาปราจีนบุรี
สาขาบางปู
สาขานวนคร
สาขานครราชสีมา
สาขา ระยอง
 

กลุ่มบริษัท เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยดร.มงคล รัตนพันธ์ ท่านประธานบริษัทฯ เมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ์  2546 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการรับจ้างเหมาแรงงาน เป็นการให้บริการส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานสนับสนุนงานของลูกค้า โดยเริ่มจากการให้บริการรับจ้างเหมาแรงงานในกลุ่มลูกค้างานผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม งานในคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า และปี พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ได้มีการขยายการให้บริการเข้าสู่กลุ่มลูกค้างานบริการสำนักงาน งานธุรการทั่วไป งานขายและงานแนะนำสินค้าและเมื่อปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯได้เปิดให้บริการรับจ้างทำบัญชีเงินเดือนรวมถึงบริการจัดทำเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ ทั้งหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน มีพนักงานกว่า 12,000 คน งาน รับจ้างเหมาแรงงาน จ้างงาน outsourcing subcontract หางาน

จากประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 9 ปี ทำให้บริษัทฯ มีการบริการอย่างมืออาชีพโดยมุ่งเน้นคุณภาพพนักงานและความรวดเร็วในการให้บริการเป็นสำคัญ ซึ่งพนักงานทุกคนล้วนต้องผ่านการคัดสรรอย่างมีมาตรฐานเพื่อให้ มี คุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละองค์กร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดในการให้บริการ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบและประเมินผลการทำงานของพนักงานได้ ช่วยให้ลูกค้ามีความคล่องตัว และลดต้นทุนในการบริหารบุคลากร

เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ในด้านการจัดหาแรงงาน โดยบริษัทฯ ได้ระดมนักบริหารงานมืออาชีพหลายสาขาโดย เฉพาะ อย่างยิ่ง นักบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญในงานบุคคล แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน เป็นจำนวนมากเข้ามาเป็นทีมงานในการให้บริการ นโยบายหลักของเราคือ ลูกค้าจะต้องได้รับการบริการที่ดีที่สุด สามารถบริหารองค์กรได้อย่างคล่องตัว และแข่งขันธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เราตระหนักถึงภาระหน้าที่ของเราเป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้น ในส่วนของลูกค้า เราพร้อมที่จะลดขบวนการสรรหาบุคคลากร ซึ่งมีความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูง ช่วยลดต้นทุนการผลิตของลูกค้าลง ในขณะเดียวกัน ก็พร้อมที่จะเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์และขจัดข้อขัดแย้งต่างๆ ในส่วนของพนักงาน พนักงานจะได้รับการปฏิบัติและดูแลเป็นอย่างดี ทั้งด้านค่าตอบแทน ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ รวมถึง การอบรมด้านต่างๆ และการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อให้พนักงานเหล่านั้นทำงานได้อย่างมีความสุขและพึงพอใจ โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการของลูกค้า

ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการเข้าออกของแรงงานระดับล่างนับเป็นอุปสรรค์อย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ  คุณภาพของการผลิต ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัท เวิลด์ เอเชีย โซลูชั่น จำกัดได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปช่วยแบ่งเบาภาระอันแสนยุ่งยาก ให้กับฝ่ายจัดการ ปัญหาเหล่านี้จะลดน้อยลงจนหมดไปอันจะทำให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการดำเนินไป    โดยสะดวกและคล่องตัวจนเกิดประโยชน์อันสูงสุดกับบริษัทผู้ใช้บริการ ด้วยการจัดหาแรงงาน บริษัทได้วางแผนทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยจะประสานงานให้ความช่วยเหลือกับโรงเรียนชนบท ที่ทุรกันดาร โดยนำเด็กที่จบการศึกษาและมีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ นำมาเพื่อแสวงหารายได้จากภาคอุตสาหกรรมจัดแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งกับภูมิลำเนา และอีกส่วนให้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาคุณภาพโดยให้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมฝ่ายบริหารของเรามองเห็นว่าบริษัทจะเป็นสื่อกลางและเป็นแบบอย่างที่ดี ที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ ให้มีความรับผิดชอบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้สวัสดิการดูแลการดำเนินชีวิตสนับสนุนชี้นำสำหรับอนาคตในระยะยาว

ในส่วนของประเทศชาติ เราถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติว่า การเป็นบริษัทที่ดีนั้น จะต้องมีความ โปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม เราจึงมีการจ่ายภาษี เงินกองทุนประกันสังคม เงินกองทุนทดแทน และเงินสมทบอื่นๆให้กับภาครัฐอย่างถูกต้องและเที่ยงตรง ซึ่งเราถือปฏิบัติมาโดยตลอดและสามารถตรวจสอบได้

ในอนาคต บริษัท เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น จำกัด ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการให้เป็นที่ยอมรับและรักษามาตรฐานการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าไว้ตลอดไป โดยยึดมั่นในเป้าหมาย “ความพึงพอใจของลูกค้าคือคุณภาพบริการของเรา”

นับตั้งแต่ก่อตั้งและเริ่มดำเนินกิจการมากกว่า 9 ปี กลุ่มบริษัท เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น จำกัด มีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญเกิดขึ้นมากมายในปีพ.ศ.2547

ได้จดทะเบียนตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2547 ชื่อบริษัท เวิลด์ เอเซีย ซัคเซส จำกัด เพื่อให้บริการรับจ้างเหมาแรงงานในปีพ.ศ.2550

บริษัท  เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น จำกัด  กิจการเติบโตอย่างรวดเร็วสวนกระแสวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2553

บริษัท เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น จำกัด มียอดขายสูงถึง 530 ล้านบาทขยายธุรกิจเปิดบริษัทเพิ่ม ชื่อ บริษัท สมายล์ พี จำกัด เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี พ.ศ. 2554“มุ่งมั่นต่อการสรรหา และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อลูกค้า”ให้บริการด้านสรรหาพนักงานฝ่ายผลิตเข้าทำงานประจำโรงงานอุตสาหกรรม  พร้อมทั้งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ศักยภาพสูงสุด เรียนรู้และนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับบุคคลากรในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด กระตุ้นเร่งเร้าให้บุคคลากรในองค์กรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีแบบแผนที่ดี สร้างความประทับใจในการบริการลูกค้าแบ่งเบาภาระอันแสนยุ่งยาก ให้กับฝ่ายจัดการ ปัญหาเหล่านี้จะลดน้อยลงจนหมดไปอันจะทำให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการดำเนินไป โดยสะดวกและคล่องตัวจนเกิดประโยชน์อันสูงสุดกับบริษัทผู้ใช้บริการ ด้วยการจัดหาแรงงาน บริษัทได้วางแผนทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยจะประสานงานให้ความช่วยเหลือกับโรงเรียนชนทบท ที่ทุรกันดาร โดยนำเด็กที่จบการศึกษาและมีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ นำมาเพื่อแสวงหารายได้จากภาคอุตสาหกรรมจัดแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งกับภูมิลำเนา และอีกส่วนให้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาคุณภาพโดยให้มีโอกาศศึกษาเพิ่มเติมฝ่ายบริหารของเรามองเห็นว่าบริษัทจะเป็นสื่อกลางและเป็นแบบอย่างที่ดี ที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ ให้มีความรับผิดชอบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้สวัสดิการ ดูแลการดำเนินชีวิต สนับสนุนชี้นำสำหรับอนาคตในระยะยาว